სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის დიზაინის ფარგლებში სტუდნეტები ისწავლიან სამეცნიერო/კვლევითი ნაშრომისთვის აუცილებელი კომპონენტების: საკვლევი კითხვა, ჰიპოთეზა, დამოკიდებული და დამოუკიდებელი ცვლადები, ლიტერატურის მიმოხილვა, თეორია, კვლევის მეთოდოლოგია - გამოყენებას. სტუდენტები ისწავლიან საკვლევ კითხვსწორად ჩამოყალიბებას, ჰიპოთეზ განვითარებას, დამოკიდებულ და დამოუკიდებელ ცვლადებ იდენტიფიცირებას, კვლევის სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევას; ასევე, ისწავლიან განზოგადებული კვლევისთვის თეორიის გამოყენების მნიშვნელობას და შესაბამისი თეორიულ სკოლ შერჩევას ანალიზის დონეების, ეპისტემოლოგიისა და ონტოლოგიის მიხედვით. კურსის განმავლობაში სტუდენტები ჩააბარებენ რამდენიმე წერით დავალებას და ექნებათ ზეპირი პრეზენტაცია, რაც დაეხმარება მათ უკეთ შეიმეცნონ კვლევითი ნაშრომის სამეცნიერო დონეზე შესრულებისთვის აუცილებელი კომპონენტები და განივითარონ საკუთარი კვლევის შედეგების აუდიტორიისთვის ეფექტურად წარმოდგენის უნარ-ჩვევები.