სასწავლო კურსი აკადემიური წერა სტუდენტებისთვის აკადემიური ნაშრომის მოსამზადებლად აუცილებელი საბაზისო ცოდნისა და უნარების გაზიარებას გულისხმობს. კურსი მოიცავს აკადემიური წერის ძირითად ელემენტებს და პრინციპებს თანამედროვე მეთოდებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით. სტუდენტები გაეცნობიან აკადემიური წერის არსსა და საჭიროებას, აკადემიური ნაშრომების ტიპებს; შეისწავლიან აკადემიური ტექსტის შექმნას და მის აგებულებას: სტრუქტურულ ელემენტებს, ფორმატს, სტანდარტებს. განხილული იქნება აკადემიური ნაშრომის ძირითადი არგუმენტის შეკვირისა და აბზაცის აგების პრინციპები, აგრეთვე არგუმენტირებული ნაშრომის წერის სპეციფიკა. ყურადღება გამახვილდება ქართული ენის მართლწერის საკითხებზე, პრობლემურ გრამატიკულ თუ სტილისტურ ასპექტებზე, აკადემიური სტილის დაცვის აუცილებლობასა და წყაროების მითითების სტანდარტებზე.