სალექციო კურსი მოიცავს პროტესტის ბუნების შესწავლას სოციალური მოძრაობების ამხსნელი კოლექტიური ქცევისა და მობილიზაციის თეორიული ჩარჩოების ფარგლებში, რომელიც ინდივიდების სოციალურ მოძრაობაში მონაწილებას ან მონაწილეობაზე უარს აღწერენ. კურსის ფარგლებში ახსნილი იქნება სოციალური მობილიზაციის ტაქტიკა, სახელმწიფოს რეპრესიული პასუხი, რევოლუციისა და სოციალური მოძრაობის წარმატებით დასრულების წინაპირობები. კურსის ფარგლებში გამიჯნული იქნება სამი ტერმინი: პროტესტი, სოციალური მოძრაობა, რევოლუცია, ასევე, კოგნიტური დისონანსის მიდგომის ფარგლებში აღწერილი იქნება ის შემთხვევა, როდესაც ინდივიდი უარს ამბობს წინააღმდეგობის მოძრაობაში ჩართვაზე.

თეორიული ჩარჩოს შესწავლის შემდეგ, კურსის მეორე ნაწილი დაეთმობა ცალკეული შემთხვევების შესწავლას თანამედროვე სახელმწიფოზე აქცენტის გათვალისწინებით, როცა არჩევნების ან სხვა კანონიერი გზის გამოყენებით ვერ ცვლიან ინდივიდები პოლიტიკურ ძალას.

საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს საბაკალავრო სწავლების ბოლო ეტაპის დამასრულებელ და შემაჯამებელ ინდივიდუალურ კვლევით პროექტს.