სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

სამართლის სკოლა, პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1

2022-2023  სასწავლო წელი, 

გაზაფხულის სემესტრი.