კურსი უზრუნველყოფს საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საფუძვლების შესწავლას, რომელთა გამოყენება ხელს უწყობს საგანთა შორის კავშირების წარმოჩენას, სტუდენტთა შემოქმედებითობისა და ინოვაციური მიდგომების განვითარებას, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია პრობლემებზე დაფუძნებული კონსტრუქციული გადაწყვეტილების მისაღებად; ორიენტირებულია პრაქტიკულ შედეგზე და მოიცავს შემდეგ თემებს: 

- ინფორმაცია, ინფორმაციის საზომი ერთეულები 

- კომპიუტერის არქიტექტურა

 - ოპერაციული სისტემა Windows 10 

- ინტერნეტ-ტექნოლოგიები

 - გუგლის აპლიკაციები 

- ონლაინ პრეზენტაციის ინსტრუმენტი (Prezi.com)

 - საოფისე პროგრამები (MS PowerPoint Presentation)