სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

სამართლის სკოლა, პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1

2019-2020  სასწავლო წელი, 

შემოდგომის სემესტრი.