შუალედური/ფინალური გამოცდის სატესტო გარემო

სტუდენტების საგამოცდო ნაშრომებისათვის,

2021-2022 სასწავლო წელი, 

შემოდგომის სემესტრი.

საინფორმაციო ტექნოლოგიები - IT