სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

მედიის სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი:  საინფორმაციო სისტემები - 1

2021 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.