სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

განათლების სკოლა, პირველი კურსი, 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1


2021-2022  სასწავლო წელი, 

გაზაფხულისემესტრი.