სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა, პირველი კურსი, IT2.

კურსი: CSC 1281, საინფორმაციო სისტემები - 2

2021-2022 სასწავლო წელი, გაზაფხულის სემესტრი.