სტუდენტების საგამოცდო (შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის

ბიზნესის სკოლა, პირველი კურსი, 

INTE 1110 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1

INTE 1210 საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2

2021-2022  სასწავლო წელი, 

გაზაფხული სემესტრი.