სტუდენტების საგამოცდო(შუალედური/ფინალური) ნაშრომებისათვის,

მედიცინისა და ჯანდაცვის სკოლა, პირველი კურსი, IT1.

კურსი: CSC 1281, საინფორმაციო სისტემები - 1

2022-2023 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი.